ودیعه مسکن متأهلی

به منظور کمک به دانشجویان متأهل مقاطع مختلف تحصیلی فاقد خوابگاه، پرداخت ودیعه مسکن طبق جدول زیر، در مقابل ارائه اجاره‌نامه رسمی تعلق خواهد گرفت. اطلاعات این دسته از دانشجویان می‌باید در فرم مشخص شده به همراه مدارك مورد نیاز از طریق سیستم جامع به صندوق ارسال گردد. میزان این وام جزء بدهی‌هاي دانشجو محسوب گردیده و می‌باید در پایان تحصیل در همان مقطع، بطور یکجا به صندوق رفاه تأدیه گردد.

شهر تهران مقطع کاردانی مبلغ ودیعه مسکن 50.000.000

شهر تهران مقطع تحصیلات تکمیلی مبلغ ودیعه مسکن 75.000.000.

 

 سایر مقررات

- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت

 

- ودیعه مسکن متأهلی

- 1  کلیه دانشجویان متأهل که مسکن اجاره‌اي در اختیار دارند، می‌توانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطع تحصیلی یک نوبت استفاده نمایند.

تبصره 1- وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره‌نامه نخواهد بود.

تبصره2- در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می‌تواند از ودیعه مسکن بهره‌مند گردد.

- 2 دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده‌اند لازم است حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصیل و درصورت بهره‌مندي از سایر وامها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و فیش آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند.

 
© Powered By RFA 2017.