وام یا کمک هزینه مواد خاص

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماری‌هاي خاص و پر هزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه و تأیید وي باشد حداکثر تا سقف 20.000.000 ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت می‌باشد.

 

 سایر مقررات

- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت

 

© Powered By RFA 2017.