وام مسکن

الف - وام مسکن به حداکثر 50 % دانشجویان که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه‌هاي دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره‌نامه معتبر ارائه نمایند به میزان زیر براي مدت 12 ماه در سال پرداخت می‌شود.

تبصره-  تعداد دانشجویان بهره‌مند از خوابگاه دانشجویی از سهمیه 50 % کل دانشجویان هر دانشگاه کسر می‌شود.

ب - دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر 500.000 ریال.

ج - دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد ماهیانه

شهر تهران: مبلغ وام مسکن 1500000 ریال

د - دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشد درصورت عدم دریافت حق تأهل، به هریک از زوجین جداگانه وام مسکن مجردي پرداخت می‌شود.

تبصره 1- خواهران دانشجوي متأهل که دور از همسر در شهرستان‌هاي دیگري زندگی می‌کنند می‌توانند از وام مسکن دانشجویان مجرد استفاده نمایند.

تبصره 2- دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر و یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارك قانونی می‌توانند از وام مسکن متأهلی بهره‌مند گردند.

سایر مقررات

- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت

 

 
© Powered By RFA 2017.