تسهیلات رفاهی دانشجویان قهرمان ورزشی

به دانشجویان قهرمان ورزشی که نفرات اول تا سوم با تأیید اداره کل تربیت بدنی دانشگاه یا اداره کل تربیت بدنی وزارت متبوع، حائز شرایط شناخته می‌شوند وام ضروري به شرح زیر پرداخت می‌شود:

الف - مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز وام ضروري.

ب - مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکتراي حرفه‌اي و دکتراي تخصصی، سه برابر سقف مجاز وام ضروري.

 

 سایر مقررات

ماده 11- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 12- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت

 

© Powered By RFA 2017.