پرداخت وام به دانشجویان خسارت دیده در حوادث غیر مترقبه نظیر زلزله، سیل و ...

به دانشجویانی که هنگام وقوع حادثه در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شاغل به تحصیل بوده با یکی از شرایط زیر وام یا تسهیلات پرداخت می‌شود:

-1  یک نوبت وام ضروري سه تا پنج برابر سقف مجاز براي کلیه مقاطع تحصیلی پرداخت می‌شود.

-2  به دانشجویان متأهل کلیه مقاطع تحصیلی که مسکن اجاره‌اي در اختیار دارند حداکثر سقف ودیعه مسکن دانشجویان دوره‌هاي تکمیلی پرداخت می‌شود.

 -3  مهلت پرداخت تسهیلات حداکثر یک سال پس از وقوع حادثه می‌باشد.

 

 سایر مقررات

ماده 12- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 13- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت

© Powered By RFA 2017.