وام ضروري

الف-  به حداکثر 5% دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی مواجه می‌شوند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ضروري تعلق می‌گیرد.

ب-  سقف وام ضروري براي هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت حداکثر 3.000.000 ریال می‌باشد.

تبصره 1- سقف وام ضروري براي تهیه پایان‌نامه دوره‌هاي کارشناسی‌ارشد 3.000.000 ریال و دکتراي تخصصی غیر بورسیه 5.000.000 ریال می‌باشد.

تبصره 2- سقف وام ضروري خرید کتاب تخصصی براي دانشجویان دوره‌هاي کارشناسی‌ارشد    3.000.000 ریال و دکتراي تخصصی 5.000.000 ریال می‌باشد.

ج-  وام ضروري به دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می‌باشد.

 

فصل چهارم:  سایر مقررات

ماده 11- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 12- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت.

 

ج -  وام ضروري

1- وام ضروري به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهاي ذیل با مشکل مالی مواجه شده‌اند، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می‌گیرد.

-1-1  وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ... )

-2-1  آتش سوزي

-3-1  تصادف

-4-1  فوت یکی از بستگان درجه یک

-5-1  بیماري

-6-1  خرید عینک طبی

-7-1  پیش پرداخت مسکن استیجاري

-8-1 هزینه پایاننامه تحصیلی

-9-1  هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

تبصره 1- متقاضیان وام ضروري فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده (9) آیین‌نامه نحوه استفاده از وام‌هاي صندوق رفاه دانشجویان می‌توانند درخواست وام نمایند.

تبصره 2- در موارد استثنایی با تصویب و تأیید معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ذیربط یک نیمسال به مدت سنوات مجاز تحصیل براي دریافت وام‌ها اضافه می‌گردد.

تبصره 3- حداقل واحد درسی براي دانشجویان متقاضی در نیمسال آخر نصف حداقل واحدهاي مجاز می‌باشد.

تبصره 4- چنانچه مشکلاتی غیر از موارد مذکور حادث شود لازم است درخواست دانشجو توسط معاون دانشجویی و فرهنگی مرکز در سیستم جامع تأیید گردد که پس از موافقت صندوق پرداخت خواهد شد.

2-  میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو بر اساس مدارك و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

3-  وام ضروري فقط بر اساس جدول امتیازبندي پرداخت می‌گردد.

تبصره 1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می‌تواند براي دانشجویان واجد شرایط حداکثر سقف وام را درخواست نماید.

تبصره 2- موضوع پرداخت وام ضروري براي تهیه پایان‌نامه دوره‌هاي مختلف از جدول امتیازبندي مستثنی خواهد بود.

© Powered By RFA 2017.