وام تحصیلی

الف - وام تحصیلی حداکثر به 60% دانشجویان هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی حداکثر به مدت 10 ماه در سال از شروع سال تحصیلی به میزان زیر تعلق خواهد گرفت:

تبصره-  دانشجویانی که در نیمسال تابستان حداقل 6 واحد درسی اختیار می‌نمایند می‌توانند به مدت دو ماه علاوه بر مدت معین در بند «الف»، از وام تحصیلی بهره‌مند گردند.

ب - دانشجویان مجرد ماهیانه حداکثر 500.000 ریال.

ج - دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد ماهیانه حداکثر 700.000 ریال.

د - دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، در صورت عدم دریافت حق تأهل، به هریک از زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردي، ماهیانه حداکثر 500.000 ریال.

ه - دانشجویان متأهل زن ماهیانه حداکثر 500.000 ریال.

و - دانشجویان متأهل مرد ماهیانه به ازاي هر فرزند 200.000 ریال (حداکثر سه فرزند).

ز - وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز و نمونه دانشگاه‌ها در صورت درخواست، حداکثر تا سه برابر با تشخیص ریاست صندوق رفاه دانشجویان قابل افزایش می‌باشد.

تبصره - دانشجویان زن که به علت شهادت، فوت، از کارافتادگی همسر یا متارکه، فرزندانشان را تحت تکفل دارند با ارائه اسناد و مدارك قانونی می‌توانند از حق اولاد نیز بهره‌مند گردند.

 

فصل چهارم:  سایر مقررات

ماده 11- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 12- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت.

 

© Powered By RFA 2017.