وام ازدواج

الف-  به دانشجویانی که در حین تحصیل تأهل اختیار نمایند به پیشنهاد معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و موافقت رئیس دانشگاه، مؤسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان وام ازدواج تعلق می‌گیرد.

ب-  به دانشجویان بورسیه دوره دکتراي تخصصی نیز وام ازدواج تعلق می‌گیرد.

ج - سقف وام ازدواج براي هر یک از دانشجویان حداکثر 1.500.000 ریال می‌باشد.

 

فصل چهارم:  سایر مقررات

ماده 11- چنانچه مشخص شود دانشجویی اطلاعات خلاف واقع در فرمهاي مربوط به درخواست وام درج نموده است، وام او قطع و یا برحسب مورد علاوه بر آن، دانشجو موظف به بازپرداخت کلیه دریافت‌هاي پیشین بطور یکجا قبل از فراغت از تحصیل (بر اساس فرم تعهد) خواهد بود.

ماده 12- تشخیص اولویت‌ها و نیازهاي دانشجویان به هریک از وامها و کمک‌هاي مذکور با توجه به ضوابط مربوط، با دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در اجراي این ضوابط مسئول بوده و صندوق رفاه دانشجویان بر حسن اجراي این آیین‌نامه نظارت کامل خواهد داشت.

 

ج - وام ازدواج

- 1  وام ازدواج به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج می‌نمایند، حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ثبت عقد ازدواج و فقط براي یک بار تعلق می‌گیرد.

تبصره: فارغ التحصیلانی که بلافاصله (حداکثر 3 ماه) در مقاطع بالاتر پذیرفته می‌شوند چنانچه تاریخ عقد آنان بیشتر از یک سال نگذشته باشد می‌توانند از وام ازدواج صندوق بهره‌مند گردند.

2-  حداقل واحد درسی براي دانشجویان متقاضی نیمسال آخر، نصف حداقل واحدهاي مجاز می‌باشد.

3-  میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضاي دانشجو نخواهد بود.

4-  وام ازدواج فقط بر اساس جدول امتیازبندي پرداخت می‌گردد.

تبصره 1- معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه در شرایط خاص می‌تواند براي دانشجویان واجد شرایط حداکثر سقف وام را درخواست نماید.

© Powered By RFA 2017.