دستورالعمل اجرایی تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان :

اداره آموزش با هماهنگی امور دانشجویی دانشکده  برگه فراغت از تحصیل تمامی دانش آموختگان را در اولین فرصت ممکن بدون مراجعه حضوری به مدیریت امور دانشجویان طی نامه ای ارسال نمایند.

فارغ التحصیلان عدم بهره مند از تسهیلات و مزایای صندوق رفاه دانشجویی اعم از وام و خوابگاه نیاز به مراجعه حضوری به امور دانشجویی ندارند، اداره آموزش به محض ارسال گروهی برگه فراغت از تحصیل دانش آموختگان به امور دانشجویی دانشگاه، پاسخ استعلام بهره مند یا عدم بهره مندی از مزایای تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان را صادر خواهد نمود.

دانشجویانی که از تسهیلات رفاهی بهره مند می باشند؛ با اطمینان از ارسال پرونده دانشجویی و برگه فراغت از تحصیل، از آموزش دانشکده به امور دانشجویی دانشگاه، در مهلت تعیین شده جهت تقسیط بدهی مراجعه نمایند.

 
© Powered By RFA 2017.